“คลัง”ประกาศหนี้สาธารณะ 9,337,543.02 ล้านบาท คิดเป็น 58.15% ของ GDP

  • 0 Replies
  • 4 Views
*

Shopd2

  • *****
  • 1046
    • View Profile
“คลัง”ประกาศราชกิจจานุเบกษา เปิดยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ 30 ก.ย.64 มีจํานวน 9,337,543.02 ล้านบาท หรือคิดเป็น 58.15% ของ GDP

วันที่ 29 พ.ย.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และรายการการกู้เงิน และค้ำประกัน ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

 

ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ วรรคสอง กําหนดให้กระทรวงการคลังสรุปรายงานสถานะของหนี้สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในหกสิบวันหลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดง หนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงินและค้ําประกัน ณ วันสิ้นเดือนดังกล่าว รวมทั้งรายการการกู้เงิน และค้ําประกันที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน ตามลําดับ


กระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 

๑. รายงานสถานะหนี้คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ มีจํานวน 9,337,543.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.15%  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)  


โดยเป็นหนี้รัฐบาล จํานวน 8,203,698.67  ล้านบาท 

 

หนี้รัฐวิสาหกิจ จํานวน 845,639.91 ล้านบาท 

 

หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ (รัฐบาลค้ําประกัน) จํานวน 281,041.62 ล้านบาท 

 

และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จํานวน 7,162.82 ล้านบาท รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ ๑

 

หนี้สาธารณะแบ่งตามอายุเงินกู้คงเหลือจะเป็นหนี้ระยะยาวซึ่งเป็นหนี้ที่จะครบกําหนดชําระ  เกินกว่า ๑ ปี จํานวน น 8,069,514.98 ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๖.๔๒ 

 

และหนี้ระยะสั้นที่จะครบ กําหนดชําระภายในไม่เกิน ๑ ปี จํานวน 1,268,028.04  ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๓.๕๘ ของ ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง 

 

ทั้งนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง จํานวนทั้งสิ้น 9,337,543.02  ล้านบาท ประกอบด้วย 

 

หนี้ต่างประเทศ จํานวน 168,390.72 ล้านบาท หรือร้อยละ ๑.๘๐ 

 

และ หนี้ในประเทศ จํานวน 9,169,152.30  ล้านบาท หรือร้อยละ 98.20  ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง